Referat fra møde i Veteranforum den 5. december 2018

Veterancentret, den 5. december 2018.
Underbilag; 1. Deltageroversigt. 2. Dagsorden.
MØDEDELTAGERE. Jf. underbilag 1.
DAGSORDEN. Jf. underbilag 2.
Ad. Dagsordenens pkt. 1. Chefen for Veterancentret (VETC), oberst Susanne Kiholm Lund (SKL) bød velkommen til dagens møde i Veteranforum herunder særligt til forsvarschefen, general Bjørn Bisserup (FC).
SKL orienterede;
”På sidste møde i Veteranforum, den 6. december 2017, opfordrede jeg deltagerkredsen til at fokusere mod samarbejde. Tak for jeres indsats på området. Som I vil høre senere på dagen har I virkelig taget min opfordring til jer.
2018 var året, hvor det nye forsvarsforlig blev vedtaget. Veterancentret har igangsat seks forskningsprojekter som følge af forligsaftalen. En evaluering af veteranindsatsen indgår ligeledes i forligsaftalen. Evalueringen forventes igangsat 2020.
Der er foretaget en midtvejsevaluering af servicetjekinitiativerne som viser, at alle initiativer er eller forventes at komme i mål.
Jeg har i løbet af året afholdt relationsmøder med de tre Værnsstabe og Specialoperationskommandoen. Det er min vurdering, at der fortsat er brug for at udbrede viden om VETC arbejde og tilbud til veteraner.
VETC er i gang med at revidere VETCBST 400-1 om aktiviteter målrettet udsendte og pårørende til en udsendt. Der vil blive gennemført en åben høringsrunde inden endelig godkendelse.
Viden om veteraner (VoV) 2019 afholdes den 3. april 2019 og igen på Vingsted Kursuscenter med titlen ’Indsigt og udsyn’. Formålet med VoV 2019 er fortsat netværk, videndeling og øge samarbejdet mellem veteranaktører, herunder VETC. Deltagerne skal først og fremmest gerne gå hjem med oplevelsen af en god dag med samvær, netværk og inspiration. Dernæst skal deltagerne gerne have opnået ny viden, der er så praksisnær, at de kan bruge den i deres daglige arbejde/kontakt med veteraner. Dagen er en succes, hvis deltagerne også får styrket deres helhedsforståelse, så de kan se sig selv som en del af noget større. Hans Kongelige Højhed Prins Joachim har takket ja til hvervet som dagens hovedtaler”.
Ad. Dagsordenens pkt. 2.
BILAG til VETERANCENTRET skrivelse 2018/022001-1309457 af 7. januar 2019.
Side 2 af 4
FC takkede for invitationen til at deltage i Veteranforum.
FC orienterede; ”Personellet er Forsvarets vigtigste ressource, og veteraner er personel, der har ladet sig udsende for at løse en af Forsvarets kerneopgaver.
 
Danske soldater yder en formidabel indsats. Det være sig såvel i internationale operationer, såvel som i den nationale opgaveløsning.  Og lige meget hvor I verden soldaterne udsendes til, aftvinger deres arbejde, engagement og personlighed respekt og anerkendelse fra kolleger og samarbejdspartnere.
Langt størstedelen af de danske soldater, der bliver udsendt i internationale operationer, kommer hjem rige på værdifulde erfaringer og oplevelser - og uden skrammer på krop og sjæl. Disse veteraner besidder en stor værdi for Forsvaret og for samfundet. Dem skal vi blive bedre til at anerkende.
 
Men for nogle har en eller flere udsendelser midlertidigt haft større konsekvenser. Indsatsen med at tage sig af vores udfordrede veteraner er ikke en opgave, som Forsvaret kan tage på sig alene. Tak for indsatsen til jer i de frivillige og faglige organisationer.
Jeg oplever, at vi gør det godt, fordi vi gør det i en koordineret indsats. Men bare fordi vi gør det godt, betyder det ikke, at vi er i mål. Vi skal fortsat stræbe mod at styrke og fokusere indsatsen for de veteraner, der er mærket efter en eller flere udsendelser.
Veteranindsatsen omfatter tiden før, under og efter udsendelse, og omfatter foruden den enkelte soldat også dennes pårørende. Det er en fælles opgave at sørge for, at de er bedst muligt rustet til denne opgave.
Jeg ser frem til, at vi i fællesskab kan fortsætte med at udvikle veteranindsatsen og fastholde fokus på vigtigheden af at støtte og anerkende veteranerne og deres pårørende”.
Kort om forsvarsforliget. 2018 har været et vanskeligt år, men Forsvaret står godt og de varslede personeltilpasninger har ikke været så omfattende som frygtet. Anlægsinvesteringerne og IT-siden er på plads til at støtte Forsvarets nye organisation.
Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere FC indlæg.
Niels Hartvig Andersen fra Danmarks Veteraner; Hærens enheder er blevet gode til at involvere de frivillige interessenter jf. opgavebeskrivelserne i 400-1. Øvrige myndigheder opfordres til det samme. Samtidig en tak til Forsvarets øverste Ledelse for at stille op til de mange arrangementer, der gennemføres i rammen af de frivillige interessenter i løbet af året.
Ann-Christina Salquist (ACS) spurgte ind til, hvor vidt resultater fra diverse beskæftigelsesinitiativer integreres i den nuværende veteranindsats. SKL svarede, at der genereres meget forskning og data på området, som i muligt omfang anvendes i den daglige indsats.
BILAG til VETERANCENTRET skrivelse 2018/022001-1309457 af 7. januar 2019.
Side 3 af 4
Thore Clausen (TC) fra Soldaterlegatet roste FC for valg af fokus mod berigelse, kompetencer og kvalifikationer hos veteranerne.  
Ad. Dagsordenens pkt. 3. TC orienterede om et samarbejdsinitiativ, der er opstået i forlængelse af et debatindlæg i Jyllandsposten om samarbejdet på frivilligområdet. Soldaterlegatet, Danmarks Veteraner, KFUMs Soldatermission, Danmarks Idrætsforbund, Veteranalliancen og de tre faglige organisationer (HKKF, HOD og CS) forsøger gennem en fælles dagsorden, at rette fokus mod en række mærkesager på veteranområdet. De fremtidige perspektiver for initiativet er uafklarede. 
ACS orienterede om initiativet ”Udsendt af Danmark”. Initiativet skal øge danskernes viden om Danmarks internationale engagement, herunder sikre den historiske kulturarv. Initiativet skal desuden understøtte arbejdet med at skabe positive fællesskaber på tværs af udsendelser, og være platform for at anerkende de danskere der tager ud i verden på internationale missioner. ACS opfordrede forum til at bruge projektet og tage del i den kommende Danmarksturné, der starter op i uge 06/2019.
Rune Oland Tanggaard (ROT) fra Danmarks Idrætsforbund orienterede om Soldaterprojektet. Det centrale arbejde fokuseres mod inklusion af skadede veteraner, direkte veterankontakt, etablering og fastholdelse via safezones, og inklusion i Foreningsdanmark. Dette sker blandt andet gennem reetablering af fællesskaber, såvel med og uden pårørende med det fundament at (gen-)finde glæden i idrætten. Der er tilknyttet ca. 300 skadede veteraner til projektet.
Jeppe Michael Jensen (JMJ) fra Veteranfonden, orienterede om fondens formål med at skabe anerkendelse, oplysning, fællesskab og indsamlingsaktivitet til støtte for Danmarks udsendte. Med udgangspunkt i gennemførelser af en-dagskoncerten ENGAGE er det fondens vision at vise anerkendelse af veteranerne og deres pårørende for deres kompetencer og den ressource de er for det danske samfund. JMJ takkede forum for den støtte, der hidtil har været vist til ENGAGE og opfordrede til at støtte op om ENGAGE 2019, der gennemføres den 25. maj på Refshaleøen i København.
SKL takkede de fire oplægsholdere for deres inspirerende indlæg og opfordrede til at fortsætte det gode samarbejde på tværs af respektive foreninger og organisationer. 
Ad. Dagsordenens pkt. 4. SKL orienterede;
Onsdag den 3. april 2019 gennemfører VETC ”Viden om Veteraner” i Vingsted Kursuscenter.
Onsdag den 4. december 2019 gennemfører VETC Veteranforum med efterfølgende julearrangement.
Deltagerkredsen blev opfordret til at deltage i arrangementerne.
Ad. Dagsordenens pkt. 5. Der var ikke emner til punktet.
BILAG til VETERANCENTRET skrivelse 2018/022001-1309457 af 7. januar 2019.
Side 4 af 4
Ad. Dagsordenens pkt. 6. SKL takkede forum for et godt møde og ønskede deltagerne en glædelig jul og et godt nytår.
-----------------------
Lars Højbak
major
Referent

 

 

 

 

 

 

 

TILBUD TIL VORE VETERANER

Kære medlemmer af Bornholms Veteran Forum (BVF),

Organisationen Støt Soldater & Pårørende (SSOP) indbyder til camp for forældre med veteranbaggrund 20-22. april samt til børne- og unge camp 6-10. august 2018.

Begge dele er gratis at deltage i, og vi håber I vil sprede indbydelserne indenfor hver jeres organisation.

 

Støt Soldater & Pårørende inviterer børn og unge fra veteranfamilier til at deltage på vores camp. Campen er designet til at styrke deltagernes tro på sig selv. Professionelle coaches lærer deltagerne at respektere grænser og udvikler deres selvtillid, selvindsigt og selvværd. Vigtigst af alt, så opdager deltagerne, at der er andre med samme oplevelser og historier.

Udbytte fra campen: Hvis mor eller far skal udsendes eller har været udsendt og måske har følger af udsendelsen, kan det give nogle særlige udfordringer for både forældre og børn. På forældrecampen arbejder vi med håndteringen af disse udfordringer og med det stress og pres, der ofte er i en travl hverdag. Formålet med forældrecampen er at øge familiens modstandsdygtighed overfor stress og pres. På forældre campen får I:
• værktøjer til at håndtere stress, vrede eller sorg • indblik i hvordan man kommunikerer bedre i hele familien • muligheder for at opbygge og styrke både eget og jeres børns selvværd • værktøjer til egen personlig udvikling og overskud • viden om hvor man kan hente yderligere hjælp (hos f.eks. offentlige og private institutioner) • et netværk med andre forældre fra veteranfamilier. 
Som opfølgning på campen vil det være muligt at søge SSOP om hjælp til f.eks. familie rådgivning.
Hvem kan deltage: Forældre og familier har mange forskellige former i dag. Deltagere kan altså være mor og far, mor, far og papmor/papfar, far og farmor, mor og veninde eller andre, der spiller en væsentlig rolle som voksen i familien. Børn kan ikke deltage på campen. Du behøver ikke selv være veteran for at deltage. Blot en 
 
2 af barnets/børnenes forældre er veteran – uanset om denne deltager eller ej.  Det er heller ikke en forudsætning, at familiens børn har deltaget på SSOP’s camp for børn og unge fra veteranfamilier.

 
Hvor og hvornår: Campen afholdes fra fredag den 20. april kl. 16.00 – søndag den 22. april kl. 15.00 og finder sted på Svejbæk Færgegård, en gammel færgekro, der ligger i et naturskønt område ved Silkeborgsøerne. 


Tilmelding: Tilmelding sker på www.ssop.dk, hvor der findes et tilmeldingsskema. Deltagelse er gratis. Er transportomkostningerne til campen en økonomisk udfordring, er det muligt for jer at søge dækning af disse via stotte@ssop.dk. Der er et begrænset antal pladser på forældrecampen, og da der er rift om pladserne, sker tilmelding efter først-til-mølle princippet. Vi glæder os til at se dig.
Vi glæder os til at modtage din tilmelding
 
Bente Holm Skov SSOP