Vedtægter for Folk & Sikkerhed, Netværk Bornholm

 

§ 1.

Lokalorganisationens navn er Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm og er en lokalforening af Folk & Sikkerhed, der er en landsdækkende organisation uafhængig af partipolitik.

§ 2.

 

Formål

Folk og Sikkerhed Netværk Bornholms lokale vedtægter tager overordnet afsæt i Folk og Sikkerheds landsorganisations vedtægter, Mission - Vision – Værdier og Hovedopgaver etc.

Endvidere har Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm til formål gennem oplysning at formidle en forståelse til den bornholmske befolkning mfl. for værdien af og betydningen for samfundet af det totale beredskabs virke etc., der omfatter politi, det militære forsvar, redningsberedskabet og den civile sektors beredskab m.v.

Stk.. 2 Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm har yderligere det formål at gennemføre dialogmøder, projekter og initiativer, der bidrager til at skabe forståelse for behovet for beredskabsmæssig robusthed i samfundet samt sikkerhed og tryghed for den enkelte samt opbakning til personel, der er indsat i arbejdet, og deres pårørende.

Stk.. 3 Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm fremmer disse formål - med respekt for sektoransvaret - ved at skabe fokus og debat og fremføre synspunkter på det beredskabs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område og udbrede kendskabet i befolkningen til de arbejdsopgaver, der varetages af det militære forsvar, redningsberedskabet, politiet og den civile sektors beredskab m.v.

Målgruppen ud over den brede befolkning er endvidere fokusområdet de unge hvor Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm vil styrke indsatsen over for eksempelvis Efterskoler ,Højskoler og andre undervisnings ”institutioner” etc. med temaet – Danske værdier, frihed og tryghed i et robust samfund, med vægt på prægning af værdier og holdninger, som eksempelvis hjælpsomhed, pligt og frivillighed med det formål at skabe grundlaget for en fælles folkelig forankring.

§ 3.

Medlemskab

Anmodning om medlemskab kan indgives via Folk og Sikkerheds landsorganisations hjemmeside (www.folkogsikkerhed.dk) eller skriftligt via den lokale organisation. Folk & Sikkerhed optager som medlemmer, organisationer, virksomheder og individuelle medlemmer, der tiltræder Folk & Sikkerheds formål. Landsorganisationen foretager medlems registrering, udsendelse af informationsmateriale samt opkrævning af kontingent.

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

Kontingentrestance efter 2 rykkere medfører normalt, at medlemskabet bringes til ophør.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder Folk & Sikkerheds formål. Det ekskluderede medlem kan indbringe eksklusionen for årsmødet i hovedorganisationen på det førstkommende ordinære årsmøde. Årsmødets afgørelse er herefter endelig.

Kontingent fastsættes hvert år af årsmødet i hovedorganisationen for det følgende år.

§ 4.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Folk og Sikkerhed Netværk Bornholms øverste myndighed.

§ 5.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts/april måned (i det omfang det er ”tjenligt/muligt) og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering, dels på hjemmeside, dels i de bornholmske dagblade. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med mindst følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet

 4. Aktivitetsplan, herunder økonomiramme, for det kommende år

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Valg af formand (ulige år)

 7. Valg af kasserer (lige år)

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer der vælges for en toårig periode

 9. Valg af revisor

 10. Eventuelt

  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag skal fremsættes skriftligt.

  Stemmeret har lokalforeningens medlemmer, der har været medlem mindst 14 dage før en generalforsamling og har betalt kontingent. Der er alene stemmeret med én stemme pr. kontingentbetaling. Hvert medlem kan medbringe én fuldmagt.

  § 6.

  Ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller hvis mindst 10% af foreningens medlemmer begærer dette. Der skal indkaldes senest 3 uger efter fremsatte begæring. Begæring fremsættes skriftligt over for bestyrelsen med angivelse af forslag til behandling. Indvarsling sker som angivet for ordinær generalforsamling.

   § 7.

  Bestyrelsen

  Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastlægges af generalforsamlingen, men skal som minimum bestå af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan udforme en forretningsorden for sit virke.

  Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Foreningen tegnes af formanden og enten næstformand, kasserer eller sekretær.

  Bestyrelsens opgaver:

  • at skabe fokus på Folk & Sikkerheds formål, mission, vision, værdier og indsatsområder etc.
  • at gennemføre aktiviteter og initiativer, der bidrager til at udbrede idegrundlag og forståelse for Folk & Sikkerheds virke
  • at styrke og fremme samarbejde i forhold til andre beredskabs- og forsvarspositive organisationer samt uddannelsesinstitutioner mfl.
  • at tilrettelægge og gennemføre initiativer for medlemshvervning
  • at fastholde og styrke medlemstilgangen, herunder videreudvikle F&S hjemmeside bl.a. mhp. intern som ekstern kontakt og information til F&S´s medlemmer og øvrige interessenter etc.
  • at indgå i løbende kommunikation mellem landsledelse og lokalområdet (Bornholm)

   

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50 % er til stede.

  § 8.

  Hæftelse

  For Folk & Sikkerhed Netværk Bornholms forpligtelser hæfter alene lokalafdelingens formue. Ingen medlemmer har andel eller krav i lokalafdelingens formue, ligesom de heller ikke hæfter for lokalafdelingens gæld.

  § 9.

  Regnskaber

  Lokalforeningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører løbende driftsregnskab, ligesom denne jævnligt afstemmer regnskabet med beholdningskonti.

  Årligt i oktober måned fremsendes budgetforslag/aktivitetsplan for det kommende år.

  Foreningen fører selvstændigt regnskab, men fremsender årligt medio december originalbilag til landsorganisationen.

  På baggrund af Folk og Sikkerhed Netværks fremsendte aktivitets og handleplan til landsorganisationen for det nye aktivitets år og efter godkendelse heraf, overfører landsorganisationen til Folk og Sikkerhed Netværk Bornholms konto, den dispositionsramme der vil kunne anvendes for det kommende aktivitets år.

  Der vil løbende gennem året kunne anmodes om midler inden for den tildelte ramme, såfremt der skulle opstå behov.

  Ved revisionen vil der således alene ligge kopi af fremsendte bilag til grund for revisionen.

  § 10.

  Vedtægtsændringer

  Til vedtagelse af ændringer af Folk & Sikkerhed Netværk Bornholms vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer godkender forslaget. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer.

  § 11.

  Opløsning

  Forslag om opløsning af lokalafdeling Bornholm kan kun vedtages, såfremt mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og beslutningen vedtages med mindst ¾ majoritet af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer regnes som ikke afgivne.

  I tilfælde af opløsning tilfalder lokalafdelingens midler Organisationen Folk & Sikkerheds landsorganisation.

   

  § 12.

  Overordnet koordination

   

  Folk& Sikkerhed Netværk Bornholms vedtægter skal til enhver tid være i overensstemmelse med Folk & Sikkerheds landsorganisations vedtægter.