GENERALFORSAMLING      

         

                     

Generalforsamling mandag den 25 marts 2019 kl. 18:30 i Aakirkebyhallen

Hvor foreningen er vært for dagens ret med lidt drikkelse samt kaffe.

 

9 marts2019

 Ligeledes d.d.. udsendt til vore medlemmer.

 

Folk og Sikkerhed Netværk Bornholm afholder den 25. marts kl. 1830 Generalforsamling i Åkirkebyhallerne. Organisationen er vært for mad og drikke.

På generalforsamlingen gøres der jf. vedtægterne bl.a. status på de lokale beredskabsmæssige forhold i bestyrelsens beretning, som aflægges af formand Johnny G. Larsen for sidste gang.

I år skal der vælges en ny Formand, idet Johnny G. Larsen, efter 12 år på posten, ikke genopstiller. Derudover er Niels Garde, Steen Frandsen og Kent Erik Olsen på valg, hvor det kun er sidstnævnte, der ikke modtager genvalg. Efter Generalforsamlingen vil aftenens gæstetaler Peter Juel Jensen tale om samfundets sikkerhed anno 2019 og i oplægget til talen, skriver Peter Juel Jensen:

” Trusselsbilledet i dag er mere alvorligt end på noget andet tidspunkt siden Murens fald. Forsvaret skal værne om det danske riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens, integritet og sikkerhed. Et robust samfund herunder dansk forsvar og beredskab er forudsætningen for et trygt samfund – er vi på rette vej?”

Det bliver en interessant aften, så der er ingen grund til at blive hjemme.

Generalforsamlingen og aftens indlæg er ikke kun for F&S medlemmer, men alle med interesse for et samlet beredskabsmæssigt robust samfund er meget velkomne.

Husk nødvendig tilmelding som sendes til. Bestyrelsesmedlem Niels Garde senest den 22. marts på mail

niels-garde@hotmail.com eller mobil.20285604.

 

På vegne af bestyrelsen Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm.

 

Johnny G. Larsen.

E-mail.: johnnyglarsen@yahoo.dk     Mob. 21720962

  Den 25 marts 2019, kl. 18:30

 

 

Referat

Sted: Aakirkebyhallen

 

         

Generalforsamling fandt sted på Åkirkebyhallerne med start kl. 1830.
Formanden bød velkommen og indledte med at være glad for at vi endnu engang kan samles her til vores årlige traditionelle generalforsamling for vores Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm. Og fortsatte, der skal lyde en særlig velkomst til jer alle herunder de der er med for første gang. og vores gæster i øvrigt.  samt ikke mindst til aftens gæstetaler Peter Juel Jensen, der samtidig er medlem af F&S bestyrelse. Inden start blev der holdt 1 minuts stilhed til ære for vores venner afgået ved døden i 2018
 Indledning med sang; ”Jeg elsker de grønne lunde”.
 1. Valg af dirigent.
 E. A. Larsen valgt som dirigent.    E. A. Larsen indledte med først at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, at dagsordenen var jf. Vedtægterne, og at der blev taget referat af generalforsamlingen.
 
 
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2018  4. Aktivitetsplan, herunder økonomiramme, for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand (Johnny G. Larsen ønsker ikke genvalg) 7. Valg af kasserer (lige år) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for de kommende to år:  • Niels Garde,   modtager genvalg • Steen Frandsen,   modtager genvalg • Kenn-Erik Olsen  ønsker ikke genvalg • Johnny G. Larsen  ønsker ikke genvalg
 9. Valg af revisor, Kai Platz,   modtager genvalg  10.  Eventuelt            
  
 

 
 
Side 2 af 13
 
 
2. Bestyrelsens beretning ved Formanden Johnny G. Larsen
 
Det forløbne år har atter budt på rigtig mange tiltag og aktiviteter som vi i bestyrelsen   oplever er vigtige tiltag i relation til vores dejlige ø. Og når vi hertil atter kan konstatere en pæn medlemsfremgang, er det vores oplevelse, at de mange tiltag i årets forløb ikke har været forgæves. Selv om vi ikke på alle fronter har ”fået” det som vi finder det rigtigste for øen. Nærmere herom senere.
Alle aktiviteter har taget udgangspunkt i de udfordringer og muligheder som er indbygget i vores navn -  Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm.  Det forløbende år har bl.a. betydet stadigt øget fokus på Forsvars, Beredskabs - og Sikkerhedspolitiske temaer i takt med, at omverdenen har ændret sig og for vores vedkommende med vægt på øens særlige forhold men også med ”øje” for betydningen af at virke for en helhed og sammenhængskraft, idet en isolering omkring os selv heller ikke er en brugbar løsning.  Vi i Folk & Sikkerhed ønsker klart at signalere, at der arbejdes målrettet for at skabe bredere strategiske samarbejdsmuligheder, bl.a. målrettet arbejde for at inddrage det brede samfund, idet vi finder at samtænkning af hele Forsvar – Sikkerheds – og Beredskabsopbygningen, vil medvirke til at styrke det robuste samfund, men med respekt for organisationernes sektoransvar. 
F&S primære formål er at skabe fokus og debat og fremføre synspunkter på det beredskabs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske område. F&S er uafhængig af parti politik. Det kan ikke siges tit nok at vi ønsker at tydeliggøre at F&S tillægger det stor vægt at samarbejde med øvrige organisationer, samt at medvirke til at opbygge et robust tværfagligt beredskab i en tæt dialog med beredskabets – fire søjler; Forsvar, Politi, Redningsberedskaberne i Stat og Kommuner og Intrepriseberedskabet (Falck), samt den civile sektors beredskab igen i form af Kommune og de Samfundsvigtige virksomheder. 
F&S vil bl.a. med afsæt heri fra vores Ø – og med gode tiltag herfra -  generelt informere og inspirere om vores virke og erfaringer herfra arbejde målrettet mod bl.a. et Robust Beredskab tværfagligt gennem de 4 søjler. 
Et andet område som vi fortsat i årene fremover ligeledes vil have et særligt fokus i mod er de unge og den brede befolkning ved bl.a. videreudvikling af vores gode samarbejde med bl.a. Campus Bornholm og gennem at styrke den enkelte bornholmers indsigt i egen beskyttelsesforhold i relation til bl.a. storme m.v. Vi vil vi ligeledes styrke og fastholde vores tætte Samvirke med Beredskabsforbundet i samarbejdet omkring konceptet Den Robuste Borger mfl. og udviklingen heri Når vi taler om de unge er der som vi oplever det i vores uddannelsessystem i dag generelt ikke tilstrækkelig fokus på de forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske

 
 
Side 3 af 13
 
 
områder. Temaer som vi finder bør indgå i højere grad i ungdomsuddannelserne, med vægt på prægning af værdier og holdninger som eksempelvis hjælpsomhed, pligt og frivillighed, så vi alle medvirker til at skabe grundlaget for en fælles folkelig forankring.
F&S Bornholms bestyrelse har i det forløbende år været meget glade for den videre dialog med mange bornholmere, myndigheder og Campus Bornholm, samt bestemt ikke at glemme vores egne medlemmer alle giver udtryk for at de bl.a. finder omtalte tema: Danske værdier, frihed og tryghed i ET ROBUST SAMFUND og konceptet Den Robuste Borger spændende og udviser et godt afsæt for i fællesskab at udbygge yderligere viden herom. En dialog vi vil fastholde og forstærke fremadrettet.  
F&S Bornholms aktiviteter i relation til de 4 overordnede ”Søjler”, har mere konkret været centreret om følgende hovedområder: • Opfølgning og Arbejdet med det indgået Forsvars og Beredskabsforlig og konsekvenserne heraf etc.  • Herunder den nye landsomfattende beredskabsstruktur for Danmark og ikke mindst det fremtidige beredskab på Bornholm konsekvenser/muligheder m.v.  • Bornholms Veteranpolitik. • Konceptet Gennem Ild & Vand – Udsendt af Den Danske Stat – (365) Personlige beretninger fra Danmarks udsendte siden 1948.    
 
• Beredskabsarbejdet med de unge – eksempelvis: Den Globale og HF Linje ved Campus Bornholm & Andre klasser. • Folkemødet – 2018. • Flagdagen 5 september. • Beredskabets dag i Allinge. • Medlemsaktiviteter og tværfagligt samarbejde.    Nu en kort beretning om hvad der er udrettet på omtalte hovedområder .:    Ang. Opfølgnings - Arbejdet med det indgået Forsvars og Beredskabsforlig og arbejdet hermed har i F&S – Netværk Bornholm også i det forløbende år fyldt rigtig meget.  Lad os – for god ordens skyld -  kort sammen erindre – tage afsæt i de politiske tiltag som grundlag for vores opfølgningsarbejdet hermed. Forsvarsforliget blev som bekendt en realitet den 28. januar 2018, en Forsvarsaftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Socialdemokratiet. Forsvarsaftalen indeholdt glædeligvis mange nødvendige ændringer til det eksisterende Forsvar bl.a. i form af nye opgaver og nyt materiel. Samt som noget meget vigtigt ud fra en helheds betragtning, netop dette at Det Statslige Redningsberedskab nu er en del af det samlede forlig. Hvad det bl.a. betyder for os på Bornholm vil jeg komme tilbage til om lidt.  
 Forsvarsaftalen tilgodeser også Bornholm med bl.a. ca. som udgangspunkt 130 flere soldater til øen.

 
 
Side 4 af 13
 
 
Forliget indeholder udover en tiltrængt styrkelse af selve forsvaret, glædeligvis en styrkelse af Hjemmeværnet og Beredskabet på personel og materielfronten samt opbygning af nye kapaciteter. Eksempelvis et øget indtag af værnepligtige til Forsvaret og Beredskabet. Mulighed for yderligere værnepligtige i forligsperioden. Gradvis genopbygning af et tiltrængt hjemligt forsvar. Øget anvendelse af reserven, også i den nye brigade og i de blå værn. Styrkelse af cyber forsvars indsatsen. Øget indsat mod terror. Styrkelse af fregatternes våbenudrustning. Øget engagement i Arktis.  Samt ikke at forglemme en styrkelse af Det Statslige beredskab på landsplan med ca. 125 ekstra værnepligtige og flere uniformerede medarbejdere. Desuden tilføres yderligere ca. 25 mio. kr. til anskaffelse af materiel etc.   På sigt forventes flere Beredskabs- befalingsmænd og officerer til at uddanne de værnepligtige og indsætte dem i nationale og internationale opgaver. Alle tiltag som på den ene eller anden måde glædeligvis også tilgodeser os her på Øen. 
Først og fremmest, at der er sikkerhed for, (i hvert fald ind til videre) at vi beholder kasernen. For bare nogle år siden var det hele usikkert. Da virkede det som om alt forsvandt for os. Den usikkerhed har vi fået vendt, og nu kan vi begynde at se frem efter, at tingene er her og at de bliver udbygget. Det er en helt anden udviklingshorisont vi her på Bornholm har nu – Nu kan vi begynde at udvikle. Hvilket bl.a. ses på kasernen med mange aktiviteter – tiltag af en hver art med bl.a. konsekvenser for div civile foreninger mfl. som nødvendig vis må finde andre steder uden for kasernes område, at virke fra m.v. 
Vi kunne således med rette spørge os selv. Er alt så set i relation til det indgået forlig er vi så nu godt rustet til de forandringer verden omkring os udviser i den sikkerhedspolitiske virkelighed?  Det er vores vurdering i F&S med afsæt i det nye forsvarsforlig gældende fra 2018 til 2023. Hvis hensigt bl.a. er at skulle imødegå den radikalt ændrede sikkerhedspolitiske situation, særligt siden 2014. At bl.a. med Ruslands annektering af Krim og involvering i Ukraine. Finder vi i F&S imidlertid IKKE, at forliget er tilstrækkeligt – heller ikke selvom der her i januar 2019 blev tilført yderligere 1,5 mia. kr. i 2023.  Sikkerhedspolitiske eksperter er enige om, at den sikkerhedspolitiske situation er usikker og uforudsigelig. Selv de som ikke mener, at Rusland udgør en trussel, kan ikke helt udelukke en eskalerende konflikt med en decideret militær konfrontation til følge. Her kunne man også med rette spørge sig selv er den virkelighed ikke gået op for bl.a. vores politiske niveau på Chr. Borg? Det mener vi i F&S bestemt den er vi synes absolut, at det vedtaget forsvarsforlig vidner herom -  politikerne har taget et vigtigt skridt - henimod en absolut tiltrængt genopbygning. Som vi finder helt centralt, men det skal retfærdigt vis også nævnes at vores politiker også har udvist modighed, fordi forsvars og sikkerhedspolitik generelt ikke rangerer højt hos danskerne i dagligdagen. Udfordringen er imidlertid, at den sikkerhedspolitiske virkelighed har ændret sig dramatisk på kort sigt – og hovedparten af de midler, der tilføres jf. forliget, først kommer til sidst i forligsperioden. 

 
 
Side 5 af 13
 
 
Derfor er det vores klare holdning at forliget snarest muligt bør genåbnes med henblik på enten, at få tilført flere midler til forliget eller som minimum, at få fremrykket tilførslen af midlerne. Tiltag hvis lykkedes er et område som vi vil gøre vores yderste til, at øen – positiv ment – kommer i fokus hertil. Vi får se – Erkendt er ikke den nemmeste opgave vi har pålagt os selv, men det skal bestemt ikke være uforsøgt etc.  LAD MIG NU VENDE MIG MOD DET ANDET FOR BORNHOLM VIGTIGE EMNE: Også her tro jeg et kort tilbageblik vil være på sin plads vedr. bl.a. Den nye landsomfattende beredskabsstruktur for Danmark og de oprindelige tanker vedr. et  fremtidige Ø – Beredskab på Bornholm og de udfordringer – muligheder og konsekvenser heri. 
Emneområdet her har ligeledes fordret det lange seje træk og har pt. forløbet over flere år med mange møder m.v. herunder påvirkning højt som lavt over alt hvor vi - på god og værdig vis - har kunnet fremføre øens særlige udfordringer men absolut også muligheder.
Som bekendt – tror jeg for os alle -  kan Bornholm ikke umiddelbart samarbejde hen over kommunegrænserne på beredskabsområdet. Vi må bygge på vort stærke lokalkendskab og samarbejdsevne. F&S finder ligeledes det vigtigt at fokus også holdes på samtænkning – samspil herunder styrkelse af frivilligheden i bredeste forstand, som et stærkt supplement til de professionelle mhp. en optimering af de til rådighed værende samlede ressourcer. 
Som I måske erindre så rent lovmæssigt indgik Folketinget i 2016 en aftale om det fremtidige danske Redningsberedskab, herunder en aftale om Et Særligt Ø – Beredskab på Bornholm. Og i forbindelse hermed blev der nedsat en Styre- og Arbejdsgruppe vedr. det samordnede beredskab, Ø-Beredskabet på Bornholm, der skulle fremkomme med en defineret model for Bornholms Beredskab, et beredskab der samordner det kommunale - statslige og frivillige beredskab i en samlet organisation.  Folk & Sikkerhed Netværk Bornholms Bestyrelse fandt, at et tværfagligt samordnet beredskab i sig selv er grundlaget for en spændende udviklingsmulighed og forandring, der vil kunne skabe et godt fundament for et fortsat Robust Beredskab på Bornholm. Et ØBeredskab, der kunne samvirke det kommunale, statslige og frivillige beredskab under en samlet ledelse i en og samme organisation. En sådan organisation ville også kræve en hel ny forpligtende samkøring mellem Kommune, Stat og de Frivillige, her ville bl.a. være tale om et tiltag, der ikke før var set andre steder i landet, hvor såvel Kommune – Stat og Frivillige fik mulighed for en forankring der med en samvirket Ledelses, Personel og Materiel struktur m.v. som bl.a. samlet set skulle kunne gøre beredskabet mere effektivt og robust på øen – bl.a. til skønnet hertil fra CHR – Borg mfl.  HVORDAN GIK DET SÅ MED DEN PÅTÆNKTE SAMORDNING AF BL.A. DET STATSLIGE OG KOMMUNALE BEREDSKAB?

 
 
Side 6 af 13
 
 
Jeg tro alle her er helt bekendt med at sådan gik det desværre ikke af diverse forskellige årsager og rent juridisk viste det sig, at de gældende udbudsregler forhindrede en egentlig formel samordning af beredskaberne som sådan.  
Folk & Sikkerhed anerkender at udmeldingen på daværende tidspunkt fra kammeradvokaten, at jf. gældende udbudsregler forhindrede en egentlig formel samordning af beredskaberne. Men som bestemt ikke ville forhindre en egentlig samvirkeaftale, således at man på det foreliggende grundlag havde tilvejebragt en struktur, som havde styrket hovedideen i tankegangen vedr. et samordnet beredskab, men med respekt for adskilt økonomi etc. Men fortsat med en meget snæver fælles ledelsesstruktur m.v. Det var bl.a. Folk & Sikkerheds ønske til daværende kommunalbestyrelsen at de revurderede situationen og så på om der ikke var sparet for meget på det kommunale beredskab.  I det vi finder at Ikke kun staten, men også kommunen burde bidrage når der er tale om øens Samlede Robuste Beredskab, idet det må erkendes, at hvis der sker en større hændelse, er robustheden på beredskabet meget lav, plus at der på den kommunale side er skåret IND I BENET på både mandskab og materiel, hvilket ses ved de sidste års effektuerede nedlæggelser af flere af øens kommunale brandstationer og salg af brandbiler og andet materiel.  Den situation fik os til at sige til Borgmesteren og daværende kommunalbestyrelsen, at vi håbede kommunalbestyrelsen ville vende hver en sten til gavn for, ikke kun for det statslige beredskab, men absolut også det kommunale beredskab, i det vi fandt robustheden m.v. i kommunens eget beredskab var noget tilbage at ønske, herunder anvendelse og brugen af den frivillige beredskabs ressource på øen.  I en erkendelse bl.a. konsekvenserne af kammeradvokatens udmelding har Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm i den mellemliggende periode frem til – stort set i dag – målrettet arbejdet på bl.a. at påvirke til en genovervejelse af beslutningen vedr. det pt. foreliggende grundlag fra kammeradvokaten. Mere herom om lidt. 
Medens dette arbejde pågik kunne flg overskrifter i pressen konstateres.: BEREDSKABSSTYRELSEN KAN MISTE BRANDSLUKNINGEN PÅ BORNHOLM.
I det den 30 april 2019 udløber Bornholms Regionskommunes brandslukningskontrakter med Falck og Beredskabsstyrelsen. Kontrakten med Falck kan forlænges, men som nævnt, så kræver udbudsreglerne, at der gennemføres et udbud af de opgaver som Beredskabsstyrelsen udfører.  
 FALCK FÅR FORLÆNGET.

 
 
Side 7 af 13
 
 
Bornholms Regionskommune vil forlænge sine kontrakter med Falck vedr. brand – og redningsopgaver i Rønne og Nexø. Kommunen lægger op til at forlænge aftalerne i to år fra 30 april 2019 og frem. Derimod var der ikke mulighed for - for nærværende -, at forlænge aftalen med Beredskabsstyrelsen på Nordlandet.   ENIGHED OM AFTALE OM BRANDSLUKNING. 
Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen er nået til enighed om en aftale om brand og redningsberedskabet på Nordlandet Hvilket bl.a. sker med baggrund i en ny – revideret udmelding fra kammeradvokaten hvis hovedudmelding var flg. Det vurderes, at der med hjemmel i § 15 vil kunne indgås en samarbejdsaftale om varetagelse af det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm. Det afgørende i den forbindelse vil være, at samarbejdet mellem regionskommunen og beredskabsstyrelsen tilrettelægges på en sådan måde, at det har karakter af et reelt samarbejde. Hvilket betyder konkret, at samarbejdet mellem regionskommunen og beredskabsstyrelsen skal bestå af andet og mere end den rene betaling mod udførelse af det kommunale redningsberedskab. Anbefalingen fra kammeradvokaten er derfor, at myndighedernes gensidige bidrag beskrives tydeligt i partnernes samarbejdsaftale, så det bliver klart, at denne ikke har karakter af en sædvanlig tjenesteydelses kontrakt, hvor der købes services fra en leverandør, men reelt etablerer et samarbejde mellem ligeværdige parter om varetagelse af det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm.  Folk & Sikkerheds oplevelse heraf er at vores og andres arbejde ikke har været forgæves  med at få ændret i kammeradvokatens oprindelige udspil hvorfor vi i F&S er meget tilfreds med slutresultatet, når vi betænker hvad den første udmelding var og konsekvenserne heraf for øens samlede beredskab.  Som det ser ud nu finder vi, at – set ud fra en helhedsbetragtning – for øen som helhed er Kommune – Entreprise beredskabet/Falck og Staten det stærkeste kort for øen som helhed for alle borger som myndigheder mfl. Med formuleringen Samarbejdsaftale er vi reelt tilbage ved regeringens tidligere udspil/”tilbud” til Regionskommunen og Staten ang. konceptet Tværfagligt Ø –Beredskab. Men den gang var der ikke reel vilje hertil. Vi i F&S er umiddelbart af den oplevelse at med afsæt i begrebet samarbejdsaftale og kammeradvokatens betoning heraf – genkaldes der rigtig mange gode og konstruktive tiltag fra konceptet Ø - Beredskab hvilket vi - finder kunne være berigende og givtigt for alle berørte parter, at genkalde hoved ideerne herom og ud herfra tilpasset til ”dagen af i  dag” ind i den nye samarbejdsaftale, hvilket vi finder vil styrke beredskabet som helhed. 

 
 
Side 8 af 13
 
 
Et tiltag som vi i F&S vil følge med stor interesse m.v.
I relation til effekten af værdien af et tættere formelt samvirke statslige og kommunale beredskabs myndigheder i mellem er, det ikke kun her på øen emnet atter er i fokus. I det regeringen i aftale om forsvarsområdet 2018 – 2023 i gang sætter NU her i foråret 2019 en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Undersøgelsen skal fokusere i sær på to forhold: De kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering.
Om værnepligtige i Beredskabsstyrelsen kan støtte relevante kommunale redningsberedskaber i forbindelse med værnepligten.
 !! For os her på Bornholm er der bl.a. indført en ret interessant men også forpligtende note vedr. de to overordnede forhold. I det der bl.a. ønskes konkrete forslag til flg.: 
• Hvorledes Beredskabsstyrelsen kan bidrage til at aflaste de kommunale redningsberedskaber i forhold til løsning af daglige hændelser – under inddragelse af erfaringerne fra samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen. Endvidere nævnes eksempelvis:
• Hvorledes det løbende samarbejde mellem staten og kommunerne om udvikling og drift af det samlede redningsberedskab kan forbedres.   Emneområder som vi finder har stor berøring med den tankegang som lå til grund for hovedideen i konceptet Ø – Beredskabet.
 I det videre arbejde med undersøgelsen etableres med styring fra forsvarsministeriet hhv. en styregruppe og en referencegruppe med relevante statslige og kommunale myndigheder mfl., samt øvrige centrale aktører og interessenter på området. Om vi kommer med der vil tiden vise, men vi vil gøre hvad vi kan for at også her bliver bl.a. den bornholmske beredskabs ” stemme” fremført. Vi får se.   Nu over til noget andet.  Bornholms Veteranpolitik – Bornholms Veteran Forum (BVF). BVF er et forum for tidligere udsendte for den Danske Stat, som er et koncept for myndigheder og organisationer på Bornholm, der arbejder med og for Veteraner. Bornholms Veteranforum blev stiftet den 16.3.2016 hvor i dag pt 12 organisationer og myndigheder her på øen har tilslutte sig dette vigtige fælles tiltag. Strukturen i konceptet er bygget op omkring et Repræsentantskab med en stærk formel forankring i Regionskommunen med etablering af en daglig veterankoordinator, (Niels

 
 
Side 9 af 13
 
 
Chresten Andersen), som i koordination med os i repræsentantskabet har fået etableret et godt netværk bl.a. med landsveterancenteret i Ringsted - til stor gavn for os her på Bornholm.   BVF – virket er et område vi i F&S kraftigt medvirker i og støtter op herom etc.   Konceptet skab Danmarkshistorie – 360 Personlige Beretninger om danske udsendte for den danske stat.   Året – 2018 var 70 året for Danmarks Udsendelser og i år 2019 er Flagdagens 1o års jubilæum.  Dette tiltag – projektet er et initiativ med kommunikationsbureauet Salquist & Boisen og  Folk & Sikkerhed. Formålet med projektet er bl.a. at alle udsendte fortjener, at deres historier bliver fortalt.  Hvem er de? * Hvorfor gjorde det det? * Hvad lavede de? * Hvad tog de medhjem? * Hvad har udsendelsen betydet for dem?  HISTORIERNE SKAL UD OG LEVE – Der skal informeres, begejstres og anerkendes, for at mindes fortiden, forstå nutid og navigere i fremtiden. Og for at hejse flaget for fællesskabet Med henblik på at informere ud herom til den brede befolkning, er der skabt en mobil vandre udstilling om Danmarks udsendte til Krig, Kriser og Katastrofer- Vandreudstillingen har fået navnet : GENNEM ILD & VAND – UDSENDT AF DANMARK.  Vi arbejder målrettet på sammen med BVF at få udstillingen til Bornholm her til efteråret. Meget mere når nyt herom foreligger.   De unge og Beredskabet.  Arbejdet med de unge – har vi i F&S efterhånden nu i mange år haft – og fortsat har - en hel særlig plads i Folk og Sikkerheds virke (bl.a. i et tæt samarbejde med Campus Bornholm), i det vi bl.a. tillægger det stor vægt at de unge bl.a. via vores uddannelsessystem får bibragt de unge indsigt i samfundets samlede robuste beredskab i ordets bredeste betydning og herigennem giver dem kendskab og viden til værdien - for samfundet at have et stærkt tværfagligt beredskab til gavn for den enkelte borger etc. 
• Unge fra bl.a. Campus Bornholm er med på F&S – Årlige Sikkerhedspolitiske Konference på Christiansborg  - i år den 29.11.2018. Det er elever fra Campus Bornholms Globale Linje – som gennem deres studietid (3 år) ”løbende” har beskæftiget sig med beredskab nationalt som internationalt og afrunder tredje – året med opgaver i relation til hovedemnerne på den årlige sikkerpolitiske konference.
  

 
 
Side 10 af 13
 
• Campus elever fra hhv. HF og Gymnasielinjen deltagelse i Information og Videns dag (21.feb.2019) -  afholdt på Politigården i deres KSN hvor bl.a. indsigt og viden om alle beredskabsaktørens virke på Bornholm samt de unges evt. karriere muligheder her i m.v. blev drøftet og behandlet bl.a. i form af konkrete realistiske hændelser m.v. Og hvor de enkelte beredskabsaktører virkede som faglige mentorer med råd og vejledning ved løsning af div hændelser etc. Tiltag vedr. tilsvarende informations videns og karriere (muligheder) -  dage påtænkes fremadrettet i koordination med de berørte myndigheder og Campus Bornholm gennemført et par gange om året etc.
 
• Endvidere er der hen over året, med stor deltagelse af unge gennemført flere debat og dialog møder med fokus på primært to hoved emner.:
 
1. De unge og Cyber - sikkerhed, herunder konkrete eksempler/opgave ved en professionel hacker. Samt emnet konflikter m.v. i cyperspace.
 
2. DEBAT og DIALOGMØDER VEDR - FAKE NEWS eller FAKTA. Kan du se forskel? Her blev bl.a. sat fokus på mis information og falske nyheder og konsekvenserne af misinformation og falske nyheder, som kan være ødelæggende for vores samlede demokrati m.v. 
Vi kan i F&S glædelig vis konstatere at Bornholm fortsat har afsat et kraftigt fingeraftryk bl.a. vedr. arbejdet for at få ungdommen tilvejebragt interesse for samfundsberedskabsmæssige emner. Vi glæder os til forsat at følge op herpå.  • Aktiviteter på Folkemødet 2018. Glædelig vis kunne vi ligeledes her konstater at vi med flere forskellige sikkerhedspolitiske emner, atter kunne tiltrække mange interesserede – i alle aldersgrupper, til god og inspirerende debat alle i mellem.
! NB. For god ordens skyld bør det nævnes at også her har elever fra Campus forud herfor opgaver i relation til de gennemførte emner etc.
 
• Flagdagen Æres og Respekt Dagen, ikke ”kun” udsendte også familie og børn - Mål på sigt 80% af alle flag på øen til tops.   !! BUDSKAB – Til alle på Bornholm - Sæt Dannebrog til tops den 5 september. 
Hejser du/I flaget denne dag er du med til at hædre alle Danmarks udsendte og deres familier. !! Du kan vinde en kurv med bornholmske lækkerier. 
Tag et billede af dit flag i toppen af flagstangen på dagen. Og indsend den til F&S – ved niels-garde@hotmail.com.

 
 
Side 11 af 13
 
• Beredskabets dag.  En rigtig medlems og familiehyggedag, der varmt anbefales.
 
• Et enkelt eksempel på Medlemsaktiviteter og tværfagligt samarbejde, Det robuste samfund og storpolitiske tiltag – indflydelse herpå m.v. Jeg skal til at runde min beretning af. Som I sikkert fornemmer har det på alle måder været et aktivt år til forhåbentlig også gavn for Bornholm og vores medlemmer samt øvrige samarbejdspartner. På hele bestyrelsens vegne vil jeg gerne udtrykke en VARM OG STOR TAK til alle vores medlemmer og samarbejdspartner for et særdeles frugtbart og godt samarbejde i 2018, og som vi vil lytte meget til samt følge op herpå også fremadrettet.   Slut på beretningen.
Ordet gik tilbage til dirigenten, der spurgte om, bestyrelsens beretning havde givet anledning til uddybende spørgsmål. Roar Schou: spørgsmål vedrørende ”Veteran Kids” der er underlagt familieplejen.
Jens Oskar Pedersen (JOB) glædede sig over de punkter der blev fremlagt i beretningen, og roste F&S arbejde. Da beretningen ikke (jævnfør vedtægterne) skal godkendes, blev den taget til efterretning, med applaus fra generalforsamlingen.
 
 
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2018.
 Kasserer Steen Frandsen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
 
4.    Aktivitetsplan, herunder økonomiramme, for det kommende år
 Aktiviteterne for 2019 indeholdt blandt andet: • Arbejde med unge • Folkemødet • Det robuste samfund • Flagdag • Medlemspleje • Robust borger De estimerede udgifter for 2019 beløb sig til kr. 22.000,00

 
 
Side 12 af 13
 
 
 
 
 
5. Indkomne forslag.
 Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, 
 6. Valg af formand    Bestyrelsen foreslår at der peges på Thomas Bay Jensen, til formandsposten. Da der ikke fra generalforsamlingen er andre forslag eller indvendinger, udpeges Thomas som formand for Folk og Sikkerhed Bornholm, med stor applaus fra Generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelses medlemmer
 Niels Garde,   Genvalgt Steen Frandsen,   Genvalgt Kenn-Erik Olsen  ønsker ikke genvalg Johnny G. Larsen  ønsker ikke genvalg
 Til erstatning for Johnny G. Larsen og Kenn-Erik Olsen er følgende valgt:
 Jacob Lund   Nyt bestyrelsesmedlem Bent Gudbergsen  Nyt bestyrelsesmedlem
 8. Eventuelt
 Aage Larsen (LOF) påpegede det gode samarbejde mellem LOF og Folk og Sikkerhed omkring fællesarrangementer og foredrag i 2018.
 Steen Frandsen opfordrede alle medlemmer til at ”like” og dele de opslag der kom på F&S Facebook side, for ad den vej at udbrede kendskabet til F&S aktiviteter.
 Referent     Dirigent
 
 
Kenn-Erik Olsen    Erik A. Larsen